Vi brinner för lösningar som bidrar till ömsesidigt
bättre affärer, hälsa och välmående för våra kunder
och deras patienter.

Medema Physio erbjuder ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster för fysioterapi, rehabiliteringsträning samt vård- och sjukhussängar.

Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter från välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.

Vi är en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.

 
sigillx3 350x108 2024


Kvalitetspolicy

• Medema Physio AB säkrar kvalitet i alla led, bland annat genom effektiv avvikelsehantering och regelmässig genomgång av alla rutiner med utgångpunkt i ISO 9001.

• Medema Physio AB förbinder sig att kontinuerligt förbättra kvalitetsstyrningssystemet, och ändringar görs fortlöpande för att ge våra kunder den bästa upplevelsen.

• Medema Physio AB arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi kan erbjuda de bästa produkterna till våra kunder inom fysioterapi och rehabiliteringsträning samt till privata och offentliga sjukhus och kliniker.

• Medema Physio AB ska följa gällande lagar, och andra författningskrav, riktlinjer och krav som företaget berörs av.

• Kort sammanfattat strävar Medema Physio AB efter att uppfylla kundernas krav och höga förväntningar.

 

Image

 

Miljöpolicy
"Med utgångspunkt i ISO 14001 ska Medema Physio AB ta miljöhänsyn i alla beslut vi tar och i de handlingar vi utför och genom ständiga förbättringar verka för att förebygga föroreningar, olyckor, ohälsa och minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa gällande miljölagar, myndighets- och författningskrav samt riktlinjer och rekommendationer som företaget berörs och omfattas av.

Vidare skall Medema Physio AB av samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete överensstämmer med och strävar mot gemensamma miljömål. Vi ska kontinuerligt verka för ökad intern miljökompetens och påverka våra kunder, leverantörer och övriga intressenter genom vårt engagemang inom miljöområdet. Medema Physio AB ska bidra till en hållbar utveckling och vara ett tillförlitligt alternativ för våra kunder och samarbetspartners."

 

Uppförandekod/Code of Conduct - Ansvar i alla led
Lojer-gruppen, där Medema Physio ingår, strävar efter att utöva en konsekvent och lönsam affärsverksamhet genom att agera ansvarsfullt inom alla delar av verksamheten. Lojer lägger även stor vikt vid att uppfylla sina samhällsförpliktelser.
Lojers uppförandekod definierar företagets allmänna principer som personalen och andra berörda, till exempel underleverantörer och leverantörer, förväntas följa. Koden tar upp frågor som rör lagar, dekret och förordningar, intressekonflikter, mutor, mänskliga rättigheter, jämlikhet, konfidentialitet och god affärssed.

Du kan ladda ner uppförandekoden här »

0
grundades Medema
0
år i branschen
0
kunder

1967   Företaget grundades och är marknadens mest välkända och etablerade företag inom fysioterapi
           och friskvård.

1996   Medema fusionerades med Lojer Sverige AB. Sistnämnda företag inköptes av Stille 1995.
           De båda företagen kompletterade varandra både produkt- och kundmässigt.

1997   Medema införlivade Anita Löwbeer Akupunktur HB. Samma år förvärvade Medema
           Meditec Turbo-Puls Medical Technology AB.

1998   Medema förvärvade den största konkurrenten i Sverige, Scandinavian Mobility Physiotherapy.

1999   Medema Physio AB blir ett helägt dotterbolag till den finska koncernen Lojer Oy, en internationellt 
           ledande tillverkare av fysioterapiutrustning samt sjukhus- och vårdprodukter.

2007   Ett gemensamt lager för hela Lojer-koncernen, med placering i Finland skapades.

2015   Medemas huvudkontor flyttade till ändamålsenliga lokaler i Kista och vi förvärvade samtidigt
           Fysiopartner AS i Norge.

2018   Medema förvärvar HEGU Svenska AB - ledande svenskt företag inom akupunkturnålar

2019   Lojer köper delar av Merivaara - sjukhussängsverksamheten.

2022   Lojer förvärvar resterande del av Merivaara, och äger nu hela verksamhet, d v s 
           även operationsbord, medicinska lampor för operationssalar, integrering av operationssalar
           samt AV-system och pendlar.

Medema Physio AB är en marknadsledande, långsiktig samarbetspartner som hjälper våra kunder att hjälpa.

Vår vision

Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra leveranser av allt från förbrukningsartiklar till helhetslösningar gör att vi stärker kundens verksamhet.

Vår mission

Vi hjälper våra kunder att hjälpa

Översikt

FYSIOTERAPI OCH REHAB

Sjukhus- och vårdprodukter