Välkommen till Medema!

Medema Physio AB är en organisation som drivs av att förstå våra kunders behov och som utvecklar lösningar som bidrar till ömsesidigt bättre affärer, hälsa och välmående.

Vi erbjuder ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster för fysioterapi, rehabiliteringsträning samt vård- och sjukhussängar. Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter från välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.

Vi är en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.

Vi hjälper våra kunder att hjälpa.

Image
Image

Kvalitetspolicy

"Med utgångpunkt i ISO 9001 säkrar vi kvalitet i alla led, bland annat genom effektiv avvikelsehantering och regelmässig genomgång av alla rutiner. Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra kvalitetsstyrningssystemet, och ändringar görs fortlöpande för att ge våra kunder den bästa upplevelsen. Produktmöten hålls kontinuerligt vilket säkerställer de bästa produkterna till våra kunder. Vi ska följa gällande lagar, och andra författningskrav, riktlinjer och krav som företaget berörs av. Kort sammanfattat strävar vi efter att uppfylla kundernas krav och höga förväntningar."

Miljöpolicy

"Med utgångspunkt i ISO 14001 ska Medema Physio AB ta miljöhänsyn i alla beslut vi tar och i de handlingar vi utför och genom ständiga förbättringar verka för att förebygga föroreningar, olyckor, ohälsa och minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa gällande miljölagar, myndighets- och författningskrav samt riktlinjer och rekommendationer som företaget berörs och omfattas av. Vidare skall Medema Physio AB av samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete överensstämmer med och strävar mot gemensamma miljömål. Vi ska kontinuerligt verka för ökad intern miljökompetens och påverka våra kunder, leverantörer och övriga intressenter genom vårt engagemang inom miljöområdet. Medema Physio AB ska bidra till en hållbar utveckling och vara ett tillförlitligt alternativ för våra kunder och samarbetspartners."

Uppförandekod/Code of Conduct

Ansvar i alla led
Lojer-gruppen, där Medema Physio ingår, strävar efter att utöva en konsekvent och lönsam affärsverksamhet genom att agera ansvarsfullt inom alla delar av verksamheten. Lojer lägger även stor vikt vid att uppfylla sina samhällsförpliktelser.
Lojers uppförandekod definierar företagets allmänna principer som personalen och andra berörda, till exempel underleverantörer och leverantörer, förväntas följa. Koden tar upp frågor som rör lagar, dekret och förordningar, intressekonflikter, mutor, mänskliga rättigheter, jämlikhet, konfidentialitet och god affärssed.

Du kan ladda ner uppförandekoden från den här länken »

Hur har vi blivit vad vi är?

1967 Företaget grundades och är marknadens mest välkända och etablerade företag inom fysioterapi och friskvård.

1996 fusionerades Medema med Lojer Sverige AB. Sistnämnda företag inköptes av Stille 1995. De båda företagen kompletterade varandra både produkt- och kundmässigt.

1997 införlivade Medema Anita Löwbeer Akupunktur HB. Samma år förvärvade Medema Meditec Turbo-Puls Medical Technology AB.

1998 förvärvade Medema den största konkurrenten i Sverige, Scandinavian Mobility Physiotherapy.

1999 - Medema Physio AB blir ett helägt dotterbolag till den finska koncernen Lojer Oy. Lojer är en internationellt ledande tillverkare av fysioterapiutrustning samt sängar och bord för sjuk- och äldrevården.

2007 skapades ett gemensamt lager för koncernen med placering i Finland.

2015 flyttade vi huvudkontoret till ändamålsenliga lokaler i Kista och förvärvades samtidigt Fysiopartner AS i Norge.

Produkter otsikko

Produkter